Back
Rank
Name
Score
1
Nayana N
6540
2
DHANUJAN R
3680
3
Menushika K
2940
4
Surabhii S
1830
5
SANOJAN R
1580
6
Sriram V
1180
7
Kabisan V
800
8
Kavin V
560
9
Kabilan
550
10
Swetha V
540