சுட்டிக் கங்காரு

வசந்த மலர் 2020

 

Rank
Name
Grade
Average
Score
1
Sabareshan M
Grade 3
985.71%
4140
2
Bavithiran M
Grade 2
980.95%
4120
3
Praganya L
Grade 4
928.13%
2970
4
Shyndhavi S
Grade 6
940%
940
5
Swathi S
4 Year Kinder
914.29%
640
6
Ashwin S
Grade 4
850%
510
7
Joshua A
Grade 3
1000%
500
8
Sandhya N
Grade 6
1000%
200
9
Sriram V
Grade 3
800%
160
10
Gokul R
Grade 3
750%
150