சுட்டிக் கங்காரு

சித்திரை மலர் 2021

வசந்த மலர் 2020

Rank
Name
Grade
Average
Score
1
Shaya R
Grade 5
1000%
11600
2
Sabareshan M
Grade 5
971.28%
9130
3
Siravan M
Prep
986.81%
8980
4
Bavithiran M
Grade 4
963.44%
8960
5
Sriram V
Grade 4
975.81%
6050
6
Mirudhula V
Grade 1
991.67%
4760
7
Praganya L
Grade 5
900%
3600
8
Swetha V
Grade 2
962.5%
2310
9
Kabisan V
Grade 6
1000%
2100
10
Mathura M
Grade 6
985.71%
2070