சுட்டிக் கங்காரு

2022


சித்திரை மலர் 2022

2021


வசந்த மலர் 2021

சித்திரை மலர் 2021
 

2020

வசந்த மலர் 2020

Rank
Name
Grade
Average
Score
1
Sabareshan M
Grade 6
879.41%
5980
2
Praganya L
Grade 6
962.26%
5100
3
Shaya R
Grade 6
1000%
5100
4
Bavithiran M
Grade 5
969.7%
3200
5
Vaibow K
Grade 2
881.25%
1410
6
Harrish S
Grade 6
856.25%
1370
7
Siravan M
Grade 1
975%
1170
8
Sanjayram R
Grade 3
975%
780
9
Adshaya S
Grade 2
762.5%
610
10
Nerja S
Grade 1
980%
490