சுட்டிக் கங்காரு

2022


சித்திரை மலர் 2022

2021


வசந்த மலர் 2021

சித்திரை மலர் 2021
 

2020

வசந்த மலர் 2020

Rank
Name
Grade
Average
Score
1
Praganya L
Grade 6
916.67%
4950
2
Vaibow K
Grade 2
900%
3420
3
Sabareshan M
Grade 6
950%
1140
4
Shaya R
Grade 6
1000%
1100
5
Mathura M
Grade 7
1000%
1000
6
Jashwini J
Grade 7
1000%
700
7
Shanvicka N
Grade 2
966.67%
290
8
Kabisan V
Grade 7
1000%
200
9
Swetha V
Grade 3
900%
180
10
Nerja S
Grade 1
1000%
100