சுட்டிக் கங்காரு

2022


சித்திரை மலர் 2022

2021


வசந்த மலர் 2021

சித்திரை மலர் 2021
 

2020

வசந்த மலர் 2020

Rank
Name
Grade
Average
Score
1
Vaibow K
Grade 2
918.18%
5050
2
Adshaya S
Grade 2
908.57%
3180
3
Praganya L
Grade 6
896.77%
2780
4
Ashwin S
Grade 6
982.61%
2260
5
Shaya R
Grade 6
1000%
1500
6
Mathusha M
Grade 5
978.57%
1370
7
Harrish S
Grade 6
877.78%
790
8
Jashwini J
Grade 7
937.5%
750
9
Gokul R
Grade 6
671.43%
470
10
Harshitha R
Grade 1
1000%
400