சுட்டிக் கங்காரு

சித்திரை மலர் 2021

வசந்த மலர் 2020

Rank
Name
Grade
Average
Score
1
Shaya R
Grade 5
1000%
8600
2
Mathura M
Grade 6
994.87%
3880
3
Sabareshan M
Grade 5
952.38%
2000
4
Gokul R
Grade 5
847.62%
1780
5
Praganya L
Grade 5
888.24%
1510
6
Yuthran R
Grade 1
858.33%
1030
7
Acacia R
Grade 3
860%
860
8
Bavithiran M
Grade 4
980%
490
9
Swetha V
Grade 2
1000%
400
10
Vaibow K
Grade 1
966.67%
290